Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÀO TẠO TỪ XA - Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (201)
Hệ thống tài khoản HCMCOU-SSO (OUID) sử dụng chung cho tất cả các hệ thống LMS.
Quý Thầy/Cô, CBNV, Sinh viên vui lòng sử dụng tài khoản OUID để đăng nhập hệ thống.