ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUI - Học kỳ 3 năm học 2022-2023 (223)
Hệ thống tài khoản HCMCOU-SSO (OUID) sử dụng chung cho tất cả các hệ thống LMS.
Quý Thầy/Cô, CBNV, Sinh viên vui lòng sử dụng tài khoản OUID để đăng nhập hệ thống.